Rapporteurs / Vrijwilligers

iMMO zoekt:

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS
psychologen, psychiaters, (huis)artsen en medisch specialisten zeer welkom

Foltering, (seksueel) geweld, verlies van dierbaren ……

Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen slachtoffers meestal geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen. Maar indien men dat uit angst, vermijding of schaamte niet doet, kan het zijn men niet geloofd wordt. Als overlevingsstrategie of uit schaamte willen veel asielzoekers er bovendien het liefst niet over praten. Niet tegen de gehoorambtenaren van de IND, de advocaat, de medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) of de verpleegkundige van Medifirst.

Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.

In de EU-regelgeving is het sinds juli 2015 mogelijk om een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

iMMO

Stichting iMMO is de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van martelingen en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich onbetaald als rapporteur voor iMMO inzetten.

Opleiding

iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering waaraan de rapporteur kosteloos deelneemt. De rapporteur ontvangt van iMMO coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur.

Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwgezette begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:

  • uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
  • medische (lichamelijke of psychologische) onderzoeken verrichten
  • werken met uiterst kwetsbare mensen
  • zich in andere culturen verdiepen
  • meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
  • minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
  • deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

dan kunt u ons bellen. Wij vertellen u graag meer (020-368 2850).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat
via het registratieformulier.