Skip to content

Checklist

Loop de onderstaande vragenlijst door om te weten of u in aanmerking komt voor onderzoek.
 
Stroomdiagram

Alvorens verder te gaan, vult u de signaleringslijst lichamelijke/psychische problemen volwassenen of jongeren in.

Een iMMO-onderzoek verzamelt medisch steunbewijs. Als er geen medisch aanknopingspunten zijn, noch een vermoeden van slachtofferschap bestaat, is een iMMO-onderzoek niet mogelijk. Denkt u hier anders over, bel ons dan om te overleggen.

Graag even van te voren bellen (020-368 2850) om te overleggen of een iMMO-onderzoek zin heeft, vermeld kernachtig waar de zaak over gaat. 

Graag even van te voren bellen (020-368 2850) om te overleggen of een iMMO-onderzoek zin heeft, vermeld kernachtig waar de zaak over gaat. 

iMMO doet in principe geen onderzoek. Vindt u een onderzoek toch geëigend, geef hiervan de reden(en) ondersteund met de relevante stukken.

Een negatief individueel ambtsbericht leidt in de overgrote meerderheid van de gevallen tot een negatieve beschikking die overeind blijft. Daarom doet iMMO in principe geen onderzoek. Indien u van mening bent dat een iMMO-onderzoek hier toch op zijn plaats is, geef dan aan op welke manier u het iMMO onderzoek gaat gebruiken in uw strategie.

IMMO kan geen medische bevindingen vaststellen over iemands seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. In de regel wordt een aanvraag in dit type zaken dan ook afgewezen. Alleen als het aantonen van psychisch en/of fysiek geweld de homoseksualiteit of bekering geloofwaardiger kan maken kan een iMMO-onderzoek zin hebben. Als u denkt dat dat in casu zo is, geef dan gemotiveerd aan om welke reden(en) en geef aan op welke manier u het iMMO-onderzoek gaat gebruiken in uw strategie.

In deze zaken kan iMMO besluiten onderzoek doen, maar dit is afhankelijk van uw strategie waarin u motiveert wat de toegevoegde waarde is van een iMMO-onderzoek.

In veel gevallen is dit een situatie die weinig uitzicht biedt op een positieve beschikking. Geef duidelijk aan waarom u dit in deze zaak anders ziet.

Als het geweld tegen betrokkene geloofd wordt, maar de duiding ervan in het geding is (zwaarwegendheid), heeft een iMMO-onderzoek in beginsel geen toegevoegde waarde aangezien het geen uitsluitsel kan geven over door wie en waarom het geweld is gebruikt, noch over de vraag of betrokkene al dan niet op enigerlei door de IND gestelde andere wijze bescherming kan krijgen tegen het geweld. Geef heel precies aan wat u denkt dat een iMMO-onderzoek in dezen zou kunnen opleveren dat van toegevoegde waarde is voor de zaak van uw cliënt als u desalniettemin een onderzoek verlangt.

Graag eerst even overleg door middel van een Stel Uw Vraag formulier. U kan iMMO ook bellen (020-368 2850). U kan een iMMO-onderzoek aanvragen mits er geen eerder in dit overzicht genoemd punt een iMMO aanvraag in de weg staat. (Zie in het bijzonder de 5e ballon van boven, die ingaat op aanvragen gebaseerd op geloofsovertuiging en seksuele geaardheid). Daarnaast neemt iMMO geen aanvragen in behandeling die enkel gebaseerd zijn op intelligentieonderzoek.

Indien betrokkene stelt: (1) geweld te hebben meegemaakt in land van herkomst, dat de reden vormt voor de asielaanvraag; (2) medische klachten en/of littekens heeft; (3) geen van bovenstaande ballonnen van toepassing zijn; dan kan u een aanvraag indienen.

Twijfelt u nog? U kan contact opnemen met stichting iMMO door - bij voorkeur – een Stel Uw Vraag formulier in te dienen. Uw vraag wordt bij de wekelijkse dossierbespreking beantwoord. Voor telefonisch overleg kan u bellen met stichting iMMO naar het telnr.: 020-368 2850. Wij zijn van maandag tot en met donderdag het best bereikbaar tussen 9:30 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:30 uur (bij afwezigheid is een voicemail beschikbaar). Email: info@stichtingimmo.nl