Skip to content

Over iMMO

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan de uitvoering van wet en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige procedure.

immo_image_home

iMMO beschouwt de tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, als een publieke, morele erezaak, gegeven letter en geest van de Nederlandse rechtsorde en de humanitaire traditie van ons land. iMMO beoogt daarin een waardevolle, onbaatzuchtige rol te vervullen.

iMMO is geen belangenorganisatie, maar een onafhankelijk instituut dat bijdraagt aan verwerving en verspreiding van kennis en kunde over slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. Het betreft het opstellen van medische rapportages die worden ingebracht in gerechtelijke procedures, het geven van advies en consultatie, het verzorgen van trainingen en het uitbrengen van trendrapportages.

iMMO wil een vertrouwensinstituut zijn voor de slachtoffers van marteling en inhumane behandeling zelf, voor alle partijen die betrokken zijn bij de opvang, beoordeling en behandeling van die slachtoffers en voor de samenleving in het algemeen. iMMO werkt hiertoe conform het Istanbul Protocol. De medische rapportages worden tot de hoogste rechterlijke macht als deskundigenbericht erkend.

Organisatie

Stichting iMMO beschikt over een staf met medische, psychologische en juridische expertise. De staf werkt samen met een netwerk van vrijwillige rapporteurs: professionals, medici en psychologen, die de onderzoeken uitvoeren.

De medische staf en vrijwilligers worden ondersteund door een klein bureau voor logistieke en administratieve ondersteuning, fondsenwerving, communicatie en directie. Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Daarnaast is er een onbezoldigde professionele raad met experts op de diverse vakgebieden die iMMO’s werk betreffen, zoals juristen, artsen en deskundigen of het gebied van trauma en de transculturele psychiatrie. De raad wordt voorgezeten door een rechter.

Directie, staf en medewerkers

Elsbeth Kors

Klinisch psycholoog

Riëtte Mellink

Psychotherapeut

Karin Prinsen

GZ-Psycholoog 

Jet Steen

Psycholoog

Martin Stolk

Communicatie en Fondsenwerving

Willemijn Stuijt

Administratief medewerker

Bestuur

Voorzitter

Jan van Duijn

Voorzitter
Vice-voorzitter

Erik Heijdelberg

Vice-voorzitter
Secretaris

Nelke Manders

Secretaris
Penningmeester

Koos Spanjer

Penningmeester

Professionele Raad

Jennifer Nicholson is sinds 2009 rechter en heeft van 2014 tot 2024 deel uitgemaakt van de vreemdelingenkamer.

Jennifer Nicholson (voorzitter)

Jennifer Nicholson is sinds 2009 rechter en heeft van 2014 tot 2024 deel uitgemaakt van de vreemdelingenkamer.
is arts bij Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen, en o.a. bezig met medische aspecten in het vreemdelingenbeleid. Hij heeft diverse publicaties hierover geschreven en verzorgt cursussen voor professionals in de zorg, advocaten en IND.

Evert Bloemen

is arts bij Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen, en o.a. bezig met medische aspecten in het vreemdelingenbeleid. Hij heeft diverse publicaties hierover geschreven en verzorgt cursussen voor professionals in de zorg, advocaten en IND.
is Directeur Vaardigheden bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in juridische vragen rond asielprocedures, zoals de bewijslast van asielzoekers en onderzoeksplicht van de staat, de waardering van medisch bewijs en rechterlijke toetsing.

Marcelle Reneman

is Directeur Vaardigheden bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in juridische vragen rond asielprocedures, zoals de bewijslast van asielzoekers en onderzoeksplicht van de staat, de waardering van medisch bewijs en rechterlijke toetsing.
Samrad Ghane is klinisch psycholoog, psychotherapeut en medisch antropoloog. Met zijn expertise op het gebied van culturele psychiatrie en global mental health, is hij betrokken geweest bij tal van cultuursensitieve ggz-programma’s en -richtlijnen zowel binnen als buiten Nederland. Samrad is behandelaar, opleider en onderzoeker bij de Parnassia Groep.

Samrad Ghane

Samrad Ghane is klinisch psycholoog, psychotherapeut en medisch antropoloog. Met zijn expertise op het gebied van culturele psychiatrie en global mental health, is hij betrokken geweest bij tal van cultuursensitieve ggz-programma’s en -richtlijnen zowel binnen als buiten Nederland. Samrad is behandelaar, opleider en onderzoeker bij de Parnassia Groep.

Geschiedenis

Stichting iMMO is opgericht op 14 juli 2011 door Amnesty International NL, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, ASKV/Steunpunt vluchtelingen, Stichting Medisch Advies Kollektief, Stichting Pharos, Vluchtelingenwerk Nederland en de Johannes Wier Stichting.

iMMO bouwt voort op het forensisch medisch onderzoek dat gedurende vele jaren door vrijwilligers van een aantal van deze organisaties werd verricht. Bij Amnesty International bestond sinds 1977 de Medische Onderzoeksgroep (MOG) waarbij artsen op vrijwillige basis medische onderzoeken verrichtten bij asielzoekers naar het causale verband tussen de medische bevindingen en het gestelde asielrelaas. Ook de Stichting Medisch Advies Kollektief (SMAK) voerde sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw dergelijke onderzoeken uit.

Pharos heeft veel medische adviezen in het kader van de asielprocedure verzorgd en het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen startte in 2006 het project Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) waar het tegenwoordige Medisch Advies Horen en Beslissen uit voortgekomen is.

Eind 2010 besloten de organisaties het medisch onderzoek te verzelfstandigen waarna iMMO werd opgericht. Sinds 2012 verzorgt iMMO forensisch medisch onderzoeken.

Jaarverslagen